SOSTENIBILITATS

Publicado el 8 de julio de 2022

sostenibilitat

femení  Conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat i evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l’acció humana. 

Gran Diccionari de la llengua catalana

 

Què és una ciutat sostenible?

Quan parlem de sostenibilitat, sovint pensem en la seva dimensió mediambiental, però estem davant d’un concepte molt més complex i ampli, que abasta també qüestions econòmiques, socials i culturals. Totes aquestes qüestions, vitals per a la nostra supervivència i prosperitat, han quedat plasmades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: 17 objectius globals i interrelacionats, amb metes específiques que exigeixen l’esforç de tothom, des dels governs, passant per la societat civil i el sector privat, fins a totes i cadascuna de les persones que habitem aquest planeta.

En aquest sentit, la tasca que exerceixen les administracions locals, amb una capacitat superior d’incidir, des de la proximitat, en la vida de les persones, ha esdevingut primordial per tal d’assolir aquests objectius ambiciosos però viables.

Font: Nacions Unides

 

 

 

UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE

La tasca que exerceixen les administracions locals ha esdevingut primordial per tal d’assolir aquests objectius ambiciosos però viables. Els nostres ecosistemes urbans poden exercir d’excel·lents laboratoris on testar mesures i trobar solucions. En les darreres dècades, han sorgit iniciatives que, des de diferents disciplines, aposten per un desenvolupament urbà i territorial sostenible per aconseguir que les ciutats siguin habitables, transitables i agradables per a l’ésser humà i la resta d’espècies. Però la sostenibilitat a les ciutats també passa per trobar models econòmics alternatius, crear comunitats inclusives i apostar per un turisme sostenible, sustentat en pràctiques respectuoses des del punt de vista ambiental, econòmic i sociocultural.

En les properes setmanes, i aprofitant que el 27 de setembre és el Dia Mundial del Turisme, un sector clau en el desenvolupament sostenible, hem preparat un cicle de trobades per reflexionar sobre la sostenibilitat des de diferents perspectives i des de diferents àmbits professionals, com ara la literatura, la filosofia, l’ecologia, la gastronomia, la cooperació, el diàleg intercultural i, per descomptat, el turisme. 

Una mirada de 360º al nostre voltant per reflexionar també sobre la sostenibilitat dels nostres ecosistemes urbans, miralls d’aquests reptes globals que hem d’afrontar plegats.

 

CALENDARI

Dimecres, 21 de setembre, 19h:

La ciutat verda

Amb l’escriptor Gabi Martínez i la filòsofa Marta Tafalla.

 

Dimarts, 27 de setembre, 19h:

Turisme sostenible

Amb Macarena Bergada, guia turística.

 

Dimecres, 28 de setembre, 19h:

La mirada sostenible

Trobada amb Álvaro Planchuelo, arquitecte i cooperant

 

Dimarts, 4 d’octubre, 19h:

De la terra a la taula

Trobada amb Slow Food Barcelona i Pinullet Quesería Urbana

 

Dijous, 6 d’octubre, 19h:

La dona àrab.

Amb Diana Thamitchian i Rama Sabra. Col·labora Abrazo Cultural.

 

BARCELONA: LA CIUTAT EN DADES

 

– Barcelona registra uns nivells de contaminació per sobre de les recomanacions de l’OMS. La principal font d’emissió de diòxid de nitrogen prové de la circulació dels vehicles.

– Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles, el doble que Madrid i el triple que Londres.

– El 57% dels barcelonins estan exposats a nivells de soroll de trànsit iguals o superiors als que l’OMS considera negatius per a la salut (53 dB) i un 27% de la població ho està a nivells molt per sobre d’aquest llindar (65 dB o més). La font principal de soroll diürn a la ciutat és el trànsit i a la nit l’oci nocturn.

– Hi ha 149 parcs i jardins a Barcelona, inclosos els interiors d’illa.

– Actualment hi ha 6 superilles a Barcelona, als barris de Les Corts, Hostafrancs, L’Eixample, Glòries i Poblenou.

– A Barcelona s’han identificat prop de 1.500 espècies d’arbres i plantes i 532 espècies de fauna. Poble Sec és el barri amb més diversitat de fauna i flora.

– El 21,28% de la població que viu a Barcelona és estrangera (actualizat 2021). Hi viuen persones provinents de 179 països diferents.

– L’any 2021, any pandèmic, van visitar Barcelona 3.222.771 turistes (en 2019, van ser 8.520.416). Prop del 70% van ser turistes internacionals.

– El sector turístic genera el 7,7% del conjunt d’ocupació de la ciutat.  El 2021 es va registrar un increment interanual de llocs de treball del +7%, més intens que la resta de sectors.

 

 

 

Fonts:
Ajuntament de Barcelona.
Atles de Biodiversitat de Barcelona
IDESCAT
Agència de Salut Pública de Barcelona

 

 

**********

sostenibilidad:

femenino  Conjunto de políticas destinadas a hacer compatible el crecimiento económico y la preservación de la biodiversidad y evitar, en último término, la degradación de la biosfera provocada por la acción humana.

 

¿Qué es una ciudad sostenible?

Cuando hablamos de sostenibilidad, pensamos a menudo en su dimensión medioambiental. Pero estamos ante un concepto mucho más complejo y amplio, que abarca también cuestiones económicas y sociales. Todas estas cuestiones, vitales para nuestra supervivencia y prosperidad, han quedado plasmadas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: 17 objetivos globales e interrelacionados, con metas específicas que exigen el esfuerzo de todos, desde los gobiernos, pasando por la sociedad civil y el sector privado, hasta todas y cada una de las personas que habitamos este planeta.

En este sentido, la tarea que desempeñan las administraciones locales, con una capacidad superior de incidir, desde la proximidad, en la vida de las personas, se ha convertido en primordial para alcanzar estos objetivos ambiciosos pero viables.

 

 

 

UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE

La tarea que desempeñan las administraciones locales se ha convertido en primordial para alcanzar estos objetivos ambiciosos pero viables. Nuestros ecosistemas urbanos pueden ejercer de excelentes laboratorios en los que testar medidas y encontrar soluciones. En las últimas décadas, han surgido iniciativas que, desde diferentes disciplinas, apuestan por un desarrollo urbano y territorial sostenible para conseguir que las ciudades sean habitables, transitables y placenteras para el ser humano y el resto de especies. Pero la sostenibilidad en las ciudades también pasa por encontrar modelos económicos alternativos, crear comunidades inclusivas y apostar por un turismo sostenible, sustentado en prácticas respetuosas desde el punto de vista ambiental, económico y sociocultural.

En las próximas semanas, hemos preparado un ciclo de encuentros para reflexionar sobre la sostenibilidad desde diferentes perspectivas y diferentes ámbitos profesionales. Una mirada 360º a nuestro alrededor para reflexionar también sobre la sostenibilidad de nuestros ecosistemas urbanos, espejos de estos retos globales que debemos afrontar juntos.

CALENDARIO

Miércoles, 21 de septiembre, 19h:

La ciudad verde 

Encuentro con el escritor Gabi Martínez y la filósofa Marta Tafalla.

 

Martes, 27 de septiembre, 19h:

Turismo sostenible

Con Macarena Bergada, guía turística.

 

Miércoles, 28 de septiembre, 19h:

Encuentro con el arquitecto y cooperante Álvaro Planchuelo.

 

Martes, 4 de octubre, 19h:

De la tierra a la mesa

Con Slow Food Barcelona.

 

Jueves, 6 de octubre, 19h: 

La mujer árabe

Con Diana Thamitchian i Rama Sabra. Colabora Abrazo Cultural.

 

BARCELONA: LA CIUDAD EN DATOS

– Barcelona registra unos niveles de contaminación por encima de las recomendaciones de la OMS La principal fuente de emisión de dióxido de nitrógeno procede de la circulación de los vehículos.

– Barcelona es la ciudad europea con mayor densidad de vehículos, el doble que Madrid y el triple que Londres.

– El 57% de los barceloneses están expuestos a niveles de ruido de tráfico iguales o superiores a los que la OMS considera negativos para la salud (53 dB) y un 27% de la población lo está a niveles muy por encima de ese umbral ( 65 dB o más). La principal fuente de ruido diurno en la ciudad es el tráfico y por la noche el ocio nocturno.

– Hay 149 parques y jardines en Barcelona, ​​incluidos los interiores de manzana.

– Actualmente hay 6 supermanzanas en Barcelona, ​​en los barrios de Les Corts, Hostafrancs, L’Eixample, Glòries y Poblenou.

– En Barcelona se han identificado cerca de 1.500 especies de árboles y plantas y 532 de fauna. Poble Sec es el barrio con mayor diversidad de fauna y flora.

– El 21,28% de la población que vive en Barcelona es extranjera (actualizado en 2021). Allí viven personas provenientes de 179 países diferentes.

– En 2021, año pandémico, visitaron Barcelona 3.222.771 turistas (en 2019, fueron 8.520.416). Cerca de 70% fueron turistas internacionales.

– El sector turístico genera el 7,7% del conjunto de empleo de la ciudad. En 2021 se registró un incremento interanual de puestos de trabajo del +7%, mayor que el resto de sectores.

 

Fuentes:

Ajuntament de Barcelona.

Atles de Biodiversitat de Barcelona

IDESCAT

Agència de Salut Pública de Barcelona

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *